Tjänster


Revision

Vår kärnverksamhet är kvalificerade tjänster inom revision. Revision som är i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi följer ISA och ISQC1.

Revisorsintyg och uttalanden

Vi erbjuder även hjälp med alternativa revisionsinsatser för verksamheter som inte omfattas av lagstadgad revision eller har motsvarande krav i stadgar eller liknande. Det kan gälla olika områden där behov finns om ett särskilt uttalande från en revisor.

Rådgivning

Vår rådgivning utgår från den erfarenhet vi har inom områdena revision, intern kontroll, riskbedömning, effektivitet i processer, redovisning och skatter. Vår analys och råd har oftast sin utgångspunkt från revisionen av din verksamhet. Det kan till exempel vara frågor inom:

  • Olika lagar såsom Bokföringslagen, Årsredovisningslagen, Aktiebolagslagen
  • Redovisningsrekommendationer
  • Effektivare rutiner
  • Riskbedömningar i rutiner och verksamhet
  • Upprättande av bolagshandlingar
  • Ärenden med Bolagsverket
  • Köp och försäljning av bolag
  • Due diligence

Skatter

Vi erbjuder revisionsnära skattetjänster och vi samarbetar med skattespecialister från vårt kontaktnät när behov uppstår. När det gäller deklarationshjälp kan vi upprätta bolagsdeklarationer och K 10:or för våra revisionskunder, om så önskas. För övriga kvalificerade skattefrågor hänvisar vi till vårt kontaktnät av skattespecialister.

Kvalitetskontrollant

Vi utför kvalitetskontroll i FARs regi på uppdrag av Revisorsinspektionen och erbjuder också intern kvalitetskontroll för enskilda revisionsbyråer, så kallad ISQC1- övervakning.