GDPR - nya dataskyddsförordningen


Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag från och med 25 maj 2018. Generellt innebär det en del förändringar för företag som behandlar personuppgifter och förbättrade rättigheter för den enskilda individen när det gäller personlig integritet.

Revisionstjänsterna

Vår kartläggning av hur vi hanterar personuppgifter har sin grund i det lagkrav som finns för revisorer och som måste följas vid genomförande av revision enligt gällande regelverk. Informationen är skyddad av lagbunden tystnadsplikt. I de två dokumenten nedan finns mer detaljerad information kring hur vi förhåller oss till GDPR.

Allmänt

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag. SN:s Revisorer AB och vi som delägare är personuppgiftsansvariga. Utöver det lagbundna kravet kring personuppgifter så skickar vi sparsamt ut nyheter och annan väsentlig information till kunder. Denna information är inte lagbunden och du kan därför meddela oss om du inte är intresserad av att erhålla sådan information.

Övrigt

  • Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter utöver det som framgår av ovan två dokument och som är kopplat till den lagbundna revisionsdelen
  • Vi använder inte s.k. ”cookies”
  • Vi upprättar ingen statistik eller gör analyser över besökare och trafiken på hemsidan
  • Vi har på hemsidan länkar till andra webbplatser. Vår policy gäller inte för dessa länkars webbplatser

Har du frågor eller synpunkter kring detta så kontakta oss gärna.


Mats telefon 0768-30 02 55, e-post mats.nordeback@snsrevisorer.se
Elisabeth telefon 0768-37 15 58, e-post elisabeth.sterner@snsrevisorer.se