FAQ


Vad är en revisor?

En revisor är en person som är vald revisor i ett företag eller annan sammanslutning och/eller yrkesmässigt sysslar med revisionsfrågor och närliggande uppgifter. Vem som helst får kalla sig revisor. Titeln revisor är inte skyddad. Däremot är det straffbart att utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor om man inte är det.

För att bli auktoriserad eller godkänd revisor, s.k. kvalificerad revisor, krävs en viss utbildning, praktik, revisorsexamen och godkännande från Revisorsinspektionen. Alla kvalificerade revisorer står under Revisorsinspektionen tillsyn.

Vad är revision?

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning granska bokföring, årsredovisning och styrelsens förvaltning.

Revisorn uttalar sedan sina slutsatser i en årlig revisionsberättelse.

Vem behöver en revisor?

Idag behöver större aktiebolag ha s.k. kvalificerad revisor enligt aktiebolagslagen. Även vissa andra associationsformer behöver kvalificerad revisor.

För de mindre aktiebolagen är revision frivillig sedan 1 november 2010.

Ett stort aktiebolag är ett bolag där minst två av följande gränsvärden överskrids två år i följd. Gränsvärdena är nettoomsättning 3 Mkr, balansomslutning 1,5 Mkr och 3 anställda. Om minst två av gränsvärdena överskrids skall bolaget ha lagstadgad revision.


Vad kostar en revision?

Vad en revision kostar beror på bolagets storlek och komplexitet samt ordningen och redan i bolaget. Bra rutiner och god intern kontroll påverkar också revisorns insats och bidrar till att sänka kostnaden.

I revisionsuppdrag och andra uppdrag där revisorn ska göra ett utlåtande får arvodet inte vara beroende av det ekonomiska utfallet för kunden. Kunden har rätt att på begäran få en ungefärlig uppgift om arvodet i förväg. Det är tillåtet för revisorer att lämna offert, men aldrig till fasta pris utan reservation. Därför är det alltid ett riktpris i en revisionsoffert.

Vad är fördelarna med revision?

Revision ger ökad trovärdighet åt den ekonomiska informationen om företaget och tilltron till hur styrelsen och VD fullgör sina uppdrag. Rent konkret är målet för revisionen att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsens och VD:s förvaltning. Tillsammans med årsredovisningen är revisionsberättelsen beslutsunderlag för företagets intressenter. Om det inte fanns revisorer med de uppgifter de har idag, skulle de olika intressenterna vara tvungna att göra egna kontroller för att skapa tilltro till företagets ekonomiska rapportering.

Vad är nackdelarna med revision?

Revision kostar pengar och tar resurser och tid i anspråk.


När måste bokslutet vara klart?

I ett aktiebolag måste ett bokslut vara klart så att årsstämman kan hållas inom sex månader från bokslutsdatum, d.v.s. årsredovisningen och revisionen ska vara klara innan sex månader gått från bokslutsdatum. Det innebär enligt ÅRL och ABL att revisorn behöver få en färdig årsredovisning att granska senast 6 veckor före årsstämman (dvs den 19 maj vid kalenderår där årsstämma ska hållas senast den 30 juni). Revisorn ska sedan vara klar med revisionen och lämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsstämman så att styrelsen senast 2 veckor före årsstämman kan presentera årsredovisning och revisionsberättelse för aktieägarna. I aktiebolag med ett mindre antal aktieägare kan de komma överens om andra tidpunkter, men de kan inte ändra tidpunkten för när revisorn senast ska få årsredovisningen att granska.

Vad är en bra redovisning/bokföring?

Att löpande bokföra alla affärshändelser och ha verifikationer för alla bokföringsposter. Affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Ordning och reda, bra rutiner och intern kontroll är sådant som hjälper till att redovisningen har en hög standard.

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av ett räkenskapsårs bokföring. Den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning som skall bestå av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.


Får revisorn sköta ett företags bokföring?

Nej, revisorn måste vara opartisk. Den som förlitar sig på en revisionsberättelse ska kunna känna sig säker på att revisorn inte låtit sig påverkas av andra intressenter än att göra en bra revision. Därför finns jävsregler bl.a. i aktiebolagslagen. Enligt dessa får företagets revisor t.ex. inte äga aktier i företaget, inte delta i ledningen av företaget och inte heller biträda med bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen av dessa.

Vad menas med revisorns tystnadsplikt?

Revisorn har tystnadsplikt. Det revisorn får veta i kundarbetet får inte föras vidare. Det enda en utomstående får reda på är i princip det som revisorn skriver i revisionsberättelsen. Det finns undantag från tystnadsplikten, t.ex. på en årsstämma. Dessutom är revisorn skyldig att lämna upplysningar till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Vad är FAR?

FAR är organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen. FAR arbetar med att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR genomför även kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag på uppdrag av Revisorsinspektionen.


Vad är Revisorsinspektionen?

Revisorsinspektionen är statens myndighet för revisorsfrågor. Revisorsinspektionen har två övergripande uppgifter. Den ena uppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer.

Vad är god revisionssed?

God revisionssed är det sätt på vilken en revision ska genomföras. Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda seden utvecklas både internationellt och inom Sverige.

Vad är god revisorssed?

God revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer. En viktig etisk regel är att tillämpa god revisionssed. FARs regler och Revisorsinspektionen tillsynsverksamhet ger vägledning om revisorsetik.


Vad är god redovisningssed?

God redovisningssed är normer och praxis för bokföring och bokslut och olika finansiella rapporter. Den seden är alltså snarare en norm att granska mot än en norm för hur revisorn själv ska göra.